Archív aktualit

Vyúčtování a závěrečná zpráva výzvy v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021

Organizace podpořené ve výzvě v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ v roce 2021 mohou ke svým projektům vkládat závěrečné zprávy a vyúčtování.

Vzory formulářů a informace k vyúčtování naleznete zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2021

dne 1.12.2021

Otevření výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží v zájmovém vzdělávání v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje Výzvu na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022. Výzvy obsahují věcné zaměření Výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky podání žádostí.

Formulář pro podávání žádosti je v systému ISPROM otevřen do 31.12.2021

dne 26.11.2021

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PRÁVNÍ ÚPRAVY V § 14 ODST. 3 PÍSM. E) ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL (ZÁKON Č. 218/2000 SB.) S ÚČINNOSTÍ OD 1. ČERVNA 2021

V souvislosti s probíhající formální kontrolou u Výzvy PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace jsme zaregistrovali chyby, které souvisí s vyplněním záložky v ISPROM, a to konkrétně v části IDENTIFIKACE VLASTNICKÉ STRUKTURY, bod 2. V této souvislosti si Vám dovolujeme doporučit, abyste v tomto poli odkázali na přílohu a do přílohy vložili částečný výpis z evidence skutečných majitelů.

dne 19.11.2021

Otevření výzvy Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ na rok 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021.

Termín pro podání žádostí je 10.12.2021.

dne 10.11.2021

Výzvy pro rok 2022 - PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. 

Systém je otevřený pro sběr žádostí.

Žádost ve vyzvě 1 (pro osvedčené NNO) je nutné uzavřít a podat do 22.11.2021.

Žádost ve výzvě 2 (pro střešní NNO) je nutné uzavřít a podat do 15.11.2021.

Žádost ve výzvě 3 (pro NNO) je nutné uzavřít a podat do 13.12.2021.

Text výzev pro jednotlivé typy NNO a další informace naleznete zde.

dne 5.11.2021

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ na rok 2021 (září až prosinec)

Systém ISPROM byl otevřen pro sběr žádostí ve Výzvě na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Termín pro podání žádostí pro ústřední kola je do 1.10.2021, pro okresní a krajská do 3.10.2021

Bližší informace a text výzvy pro ústřední kola naleznete zde

Bližší informace a text výzvy pro okresní a krajská kola naleznete zde

dne 8.9.2021

Letní kempy 2021 - informace k vyúčtování

Od 2.9.2021 je k projektům z výzvy "Letní kempy 2021" v systému ISPROM možné nahrávat dokumenty týkající se vyúčtování a finančního vypořádáni.

Vyúčtování je nutné do ISPROM nahrát do 30.11.2021 a současně jej zaslat na podatelnu MŠMT. Zprávu o realizaci a kopii třídních knih zasíláte na podatelnu MŠMT do 15.9.2021.

 

dne 2.9.2021

Informativní seznam soutěží a přehlídek MŠMT pro šk. rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny konání, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2021.

 

dne 1.9.2021

LETNI KEMPY 2021 – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ - (aktualizace k 23.7.2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů podpořených k 23. 7. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. Seznam bude průběžně aktualizován.

dne 27.7.2021

Výzva SPOLU PO COVIDU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021. Sběr žádostí v systému ISPROM byl otevřen - vygenerovanou žádost je potřeba doručit na MŠMT nejpozději 16.7.2021.

dne 22.6.2021

ISPROM otevřen pro sběr žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na seznam MŠMT

Účelem dokumentu je sestavení seznamu soutěží pro školní rok 2021/2022,  které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Termín pro podání žádostí je 15. července 2021.

dne 18.6.2021

LETNI KEMPY 2021 – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů podpořených k 11. 6. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. V první části jsou zveřejňováni příjemci dotace podpoření v rámci původní alokace uvedené ve výzvě (100 mil. Kč).

dne 14.6.2021

POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2020

Všechny spolky, které v roce 2020 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných výzev, jsou povinny poskytnout oddělení rozvoje dětí a mládeže nejpozději do 30. června 2021 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2020.

dne 11.6.2021

HLÁŠENÍ TÁBORŮ - výzvy na rok 2021 v oblasti práce s dětmi a mládeží (pro „NNO uznané“, pro střešní organizace, pro nestátní neziskové organizace)

V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam zašlete nejpozději do 17. 6. 2021 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  v požadované struktuře viz LDT_2021.xlsx (ideálně ve formátu xls).

dne 11.6.2021

VÝSLEDKY VÝZVY PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2021

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021. K podpoře bylo navrženo 42 projektů v celkové částce 14 945 823 Kč.

dne 11.6.2021

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ TITULU „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Dne 28.5. ve 12:00 byl v systému ISPROM otevřen formulář pro sběr žádostí v rámci VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ TITULU „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ".

Sběr žádostí bude ukončen dne 15.7.2021.

 

dne 28.5.2021

VÝSLEDKY VÝZEV NA PODPORU SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci Výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 a k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021.

 

dne 23.4.2021

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021. Sběr žádostí v systému ISPROM byl otevřen - vygenerovanou žádost je potřeba doručit na MŠMT nejpozději 30.4.2021.

dne 4.4.2021

VÝSLEDKY VÝZVY Č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NA ROK 2021

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 3 pro nestátní neziskové organizace.

K podpoře ve výše uvedené výzvě je navrženo 58 projektů v celkové částce 22 000 000 Kč.

dne 22.3.2021

VÝSLEDKY VÝZEV Č. 1 A 2 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ – VÝZVY NA ROK 2021

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ a výzvě č. 2 pro střešní organizace.

K podpoře ve výše uvedených výzvách je navrženo 26 projektů v celkové částce 166,5 mil. Kč.

dne 16.3.2021

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ na rok 2021

Systém ISPROM byl otevřen pro sběr žádostí ve Výzvě na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Termín pro podání žádostí je 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola a 3. 3. 2021 pro kola ústřední a mezinárodní.

Bližší informace a text výzvy naleznete zde

dne 8.2.2021

Vyúčtování dotace - Výzva Nadaní 2020

Organizace podpořené ve výzvě na podporu nadaných žáků v roce 2020 mohou ke svým projektům vkládat závěrečné zprávy a vyúčtování.

Vzory formulářů jsou přílohami Výzvy - ke stažení zde

dne 12.1.2021

PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021. 

Termín pro podání žádostí je 18. 1. 2021.

Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT.

Text výzvy a další informace naleznete zde

dne 16.12.2020

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ MŠMT PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Vážení potenciální žadatelé v výzvě č. 3 PRÁCE S MLÁDEŽÍ,

dovolujeme si Vás informovat, že oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT připravilo v letošním roce webinář k Výzvě č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021, na kterém Vás seznámí s podmínkami Výzvy na rok 2021, s důrazem na představení změn oproti loňskému roku a s informačním systémem pro podávání žádostí ISPROM.

dne 28.11.2020

Výzva pro rok 2021 - PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.

Systém je otevřený pro sběr žádostí.

Žádost ve výzvách 1 (pro uznané NNO) a 2 (pro střešní NNO) je nutné uzavřít a podat do 7.12.2020.

Žádost ve výzvě 3 (pro NNO) je nutné uzavřít a podat do 21.12.2020.

Systém ISPROM byl pro vkládání žádostí otevřen dne 13.11.2021. Text výzev pro jednotlivé typy NNO a další informace naleznete zde.

dne 13.11.2020

Výzva pro rok 2021 - PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.

Systém ISPROM byl otevřen pro sběr žádostí.

dne 30.10.2020

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÝM DOTAČNÍM VÝZVÁM NA ROK 2021

Výzvy dotačních programů pro mládež intenzivně připravujeme. Rok 2020 a pandemie COVID 19 zasáhla silně oblast volnočasových aktivit, ale i běžný harmonogram „úředního“ roku, je platná řada omezení v obvyklých činnostech spolků...

Dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání pro rok 2021 bude vyhlášen koncem října/začátkem listopadu. Uzávěrka pro příjem žádostí bude za měsíc od zveřejnění výzvy, tzn. cca koncem listopadu/začátkem prosince 2020.

dne 9.10.2020

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019 A PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2020

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání nejpozději do 30. června 2020 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2019.

 

dne 10.6.2020

Otevření programu pro POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ (133 710) na rok 2020-2021 - druhá výzva

Informační systém je otevřen pro sběr žádostí v programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - druhá výzva na rok 2020/2021

Výzva je zaměřena tři typy podporovaných opatření:

A)        Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,

B)        Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,

C)        Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Text výzvy a další informace naleznete zde

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020

dne 27.5.2020

INFORMACE KE ZMĚNÁM V ROCE 2020

Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – výzva pro rok 2020

 

dne 25.5.2020

Upozornění pro úspěšné žadatele v programech státní podpory pro NNO ohledně čerpání podpory

Všem organizacím, kterým byla schválena v letošním roce dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží, budou v období od 26. března 2020 zasílána rozhodnutí o přidělení dotace do datové schránky. Pro urychlení vyplácení dotace na účty organizací žádáme všechny dotčené organizace, aby si zprávy z datových schránek vyzvedly co nejdříve. Tím mohou přispět k urychlení zasílání peněz

dne 31.3.2020

Výsledky dotačního programu PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL v roce 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

dne 21.2.2020

Výsledky PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro rok 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva na rok 2020.

K podpoře v programech 1 - 4 je navrženo 95 projektů v celkové částce 243 596 276 Kč.

 

dne 24.1.2020

Otevření programu pro POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ (133 710) na rok 2020 - TEPLO A VODA

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v programu 133 710  - Poskytování investičních dotací v rámci mládeže. Podávání žádostí je možné do 31.1.2020

Text výzvy a další informace naleznete zde

dne 20.12.2019

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci Programu nadaných žáků základních a středních škol (výzva na rok 2019). Podávání žádostí je možné do 11.11.2019. Bližší informace naleznete zde.

dne 9.10.2019

Výzva pro rok 2020 - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020 (dále jen Programy).

Programy 1-4/NNO/2020 jsou otevřeny do 31.10.2019. Upozorňujeme na nutnost aktualizovat údaje o organizaci

dne 20.9.2019

Vyhlášení rozvojového programu - PODPORA OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ pro rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje k dnešnímu datu vyhlášení rozvojového programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020. Vyhlášení obsahuje věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti.

Program je otevřen do 21.10.2019. Upozorňujeme na nutnost aktualizovat údaje o organizaci.

dne 20.9.2019

Informační semináře pro žadatele v programech státní podpory práce s dětmi a mládeži pro NNO

MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže připravil v letošním roce sérii 4 informačních seminářů, na kterých budou účastníkům představeny PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (výzva pro rok 2020) a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM. Nově bude na program semináře zařazena krátká informace k vyúčtování dotací.

Semináře jsou určeny pro zájemce z řad NNO. V případě organizací s pobočnými spolky je pak z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací, nikoliv jednotlivým pobočným spolkům.

Bližší informace

 

dne 9.9.2019

Nová funkce - aktualizace z rejstříku ARES

Upozorňujeme uživatelé systému ISPROM, že byla nasazena nová funkce – AKTUALIZACE Z ARES. Před podáním žádosti/projektu je potřeba provést aktualizaci údajů v části Údaje o organizaci | Nastavení organizace.

Žadatelé nejdřív zvolí možnost „AKTUALIZOVAT Z ARES“ a následně údaje potvrdí tlačítkem „Uložit“ na konci stránky.

V případě potíží kontaktujte technickou podporu (odkaz „Potřebuji pomoc“ napravo).

Bez aktualizace údajů není možné podat projekt!

 

dne 29.8.2019

Upozornění pro případné žadatele v PROGRAMECH STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

V současné době probíhá příprava Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 v rámci dotačního neinvestičního programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“, jejíž vyhlášení se předpokládá v první polovině září 2019. Jednou z nových povinností žadatelů o dotaci v rámci výše uvedené výzvy bude zřízení datové schránky. Protože tento proces může trvat několik dní, dovolujeme si Vás o této podmínce informovat s předstihem, abychom předešli případným komplikacím, když by se o zřízení datové schránky žádalo těsně před uzávěrkou.

dne 23.8.2019

Důležité připomenutí k poskytnutí výroční zprávy za rok 2018

Dovolujeme si připomenout, že všechny spolky, které v roce 2018 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných programů, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2019 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2018.

dne 25.6.2019

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ (Mezinárodní kola) pro rok 2020

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v Programu na podporu mezinárodních kol soutéží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (Program 10). Podání žádostí je možné do 30.9.2019.

Bližší informace naleznete na těchto stránkách MŠMT.

dne 3.6.2019

Pokyny pro hlášení táborů 2019

V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky odboru pro mládež MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. 

dne 29.5.2019

Pokyny pro poskytnutí výroční zprávy za rok 2018

Všechny spolky, které v roce 2018 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných programů, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2019 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2018.

dne 21.5.2019

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ (Ústřední kola) pro rok 2020

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v Programu na podporu ústředních kol soutéží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (Program 8). Podání žádostí je možné do 17.6.2019.

 

dne 20.5.2019

Archivace projektů z roku 2015

Projekty podané v roce 2015 v programech:

1-4/NNO/2015
 
5/ICM/2015
 
6/INV/2015
 
7/NAD/2015
 
Nově naleznete po přihlášení v části PROJEKTY ve skupině pojmenované ARCHIV
dne 6.2.2019

Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2018 (PROGRAMY PRO NNO 1 – 4) - AKTUALIZACE

Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 31.1. následujícího roku. Dále musí organizace vložit vyúčtování dotace do elektronického systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Podrobný postup naleznete zde.

dne 15.1.2019

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy